Objęliśmy patronatem medialnym i instytucjonalnym książkę «Ewangelizacja w mediach, autorstwa o. M. Ciechanowskiego OSPPE i K. Cymanow-Sosin.

Zachęcamy do sięgnięcia po tę lekturę oraz do ewangelizacji poprzez media społecznościowe.

Książka ta, to próba spojrzenia na zmiany i trendy, z jakimi mamy do czynienia w trzeciej dekadzie XXI wieku. Jest także kompendium wiedzy na temat ewangelizacji w mediach elektronicznych. Naukowe spojrzenie na funkcjonowanie mediów i wypełnianie funkcji ewangelizacyjnej, a także analizy w zakresie medialnej praxis, potwierdziły, że niektóre aspekty wcześniej umieszczane w obrębie preewangelizacji, należą do ewangelizacji rozumianej jako „komunikowanie prawdy przez miłość”. Dzieje się tak wobec faktu, iż media stają się niekiedy jedynym sposobem docierania do niektórych środowisk, np. w sytuacjach kryzysowych. Wymiernym owocem badań było także przedstawienie rekomendacji dla twórców programów o tematyce ewangelizacyjnej w rozgłośniach katolickich. Dotyczyło to, po pierwsze, możliwości wykorzystania audialnych i wizualnych metod oraz narzędzi w przekazie treści ewangelicznych; po drugie – korelacji pomiędzy tradycyjnym formatem radiowym i potencjałem nowych mediów, uwzględniających polisensoryczne oddziaływanie na użytkownika; po trzecie – funkcjonowania mediów w obliczu wyzwań współczesnego świata i zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Książka, która mieści się w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, związana jest z istotną kwestią ewangelizacji w środkach społecznego przekazu. Ten aspekt, choć stanowi kontekst badań w odniesieniu do wskazanego obszaru nauk, jest w niektórych fragmentach pracy mocno eksponowany. Ewangelizacja, w tym także głoszenie za pośrednictwem środków społecznego przekazu, jest potraktowane jako zadanie fundamentalne. Studium analityczno-badawcze, dotyczące formatowania i recepcji przekazów medialnych, zmierzało do wyjaśnienia teleologii wykorzystania określonych przekazów i nośników w celu komunikowania wybranych znaczeń i wartości. Sam tytuł wskazuje, że już w początkowych założeniach za nadrzędną funkcję tego typu mediów uznana została ewangelizacja, a kolejne analizy oraz ich interpretacja zmierzały do potwierdzenia tej hipotezy. Ewangelizacja w środkach społecznego to nie tylko głoszenie Słowa Bożego z wykorzystanie medium, ale podlega jej również sam „świat mediów”, czyli proces ten dotyczy także ludzi mediów i pracowników medialnego otoczenia tego środka przekazu. Wiąże się to z tak wrażliwymi kwestiami, jak formacja do głoszenia, wychowanie do odbioru mediów oraz zagadnienia edukacji medialnej w ogóle.

«Media są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych i społecznych.» ~Jan Paweł II