Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” zwane dalej „Centrum”, erygowane przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, działa na podstawie stosownych przepisów prawa kanonicznego, Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 58, poz. 318), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Centrum jest kościelną publiczną osobą prawną podlegającą Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu.

2. Centrum nabywa osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3

1. Arcybiskup Metropolita Krakowski wykonuje swoje prawa zgodnie z postanowieniami prawa kanonicznego i niniejszego statutu. Decyzje podejmuje jednoosobowo w formie dekretów.

2. Do jego kompetencji należą w szczególności następujące czynności:

a) wprowadzanie zmian do statutu Centrum, w tym co do zmiany celów działania Centrum,

b) powoływanie i odwoływanie członków organów Centrum, w tym Przewodniczącego Rady Patronów, Przewodniczącego Rady Centrum, Przewodniczącego Komisji Nadzorującej oraz Prezesa Zarządu,

c) podjęcie decyzji o likwidacji Centrum z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Centrum,

d) podejmowanie decyzji w przedmiocie zatrudnienia członków Zarządu oraz zatwierdzenie wysokości ich wynagrodzenia,

e) wyrażenie akceptacji w sprawach, o których mowa w § 35 ust.3 i 4 Statutu,

f) podejmowanie innych decyzji, stosownie do potrzeb Centrum, zwłaszcza określonych w § 39 i § 41 Statutu.

§ 4

Siedzibą Centrum jest Kraków, a terenem działania obszar Archidiecezji Krakowskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Centrum może ono prowadzić działalność także poza jej obszarem, w Polsce lub za granicą. Dla utworzenia struktur Centrum w innych diecezjach stosuje się odpowiednio kan. 312 § 2.

§ 5

Dla osiągnięcia swych celów Centrum może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Centrum, w tym także tworzyć osoby prawne, w szczególności fundacje oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej albo przystępować do takich osób lub jednostek na zasadach określonych przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego.

§ 6

1. Centrum używa pieczęci z napisem, wskazującym jego nazwę i siedzibę. Centrum może używać wyróżniającego go znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Radę Centrum.

2. Centrum może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Centrum. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Rada Centrum zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego.

 

Rozdział II

Cel i zasady działania Centrum

§ 7

1. Celem Centrum jest w szczególności:

a) upowszechnianie i twórcze rozwijanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II,

b) promowanie duchowości, kultury, tradycji związanej z dziedzictwem Ojca Świętego Jana Pawła II poprzez wspieranie oraz inicjowanie działań, które temu służą.

2. Dla realizacji tych celów Centrum tworzy i utrzymuje bazę materialną.

§ 8

1. Koncepcja Centrum opracowywana jest przez Radę Centrum przy szczególnym uwzględnieniu celu oraz roli Centrum w skali lokalnej, krajowej i światowej; podlega ona zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego.

2. W ramach Centrum mogą być utworzone oraz prowadzone między innymi: centrum dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, centrum poszanowania godności osoby ludzkiej obejmujące między innymi ośrodek edukacyjny, ośrodek akademicki, centrum wolontariatu, muzeum, placówki kulturalne i charytatywne oraz centrum konferencyjne.

3. Centrum może także realizować swoje cele m.in. poprzez:

a) działania służące tworzeniu środowisk badających i upowszechniających nauczanie i świadectwo Jana Pawła II,

b) prowadzenie działalności naukowej, opracowywanie ekspertyz i analiz,

c) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej,

d) prowadzenie działalności szkoleniowej, dydaktycznej,

e) organizowanie kursów, wykładów, szkoleń oraz akcji popularyzatorskich i promocyjnych oraz uczestnictwo w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych, w kraju i zagranicą,

f) krzewienie kultury chrześcijańskiej związanej z działalnością Jana Pawła II,

g) organizację imprez, których cel i przesłanie są zbieżne z celami Centrum,

h) fundowanie nagród i stypendiów,

i) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej z kraju i zagranicy.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Centrum

§ 9

Centrum ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania rachunków bankowych.

§ 10

Centrum odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

1. Dochody Centrum pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Centrum,

e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Centrum,

f) dochodów z lokat bankowych, papierów wartościowych i innych lokat kapitałowych.

2. Centrum nie może przyjmować środków, które byłyby przekazywane w celu dyskredytacji Kościoła Katolickiego.

§ 12

Środki pieniężne Centrum nie mogą być lokowane w przedsięwzięcia sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

§ 13

1. W przypadku powołania Centrum do dziedziczenia, Zarząd winien niezwłocznie dokonać zbadania stanu spadku, a jeżeli w jego ocenie długi spadkowe przewyższają stan czynny spadku, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzorującej winien złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

2. Zarząd powinien złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku także w przypadku, jeżeli przyjęcie spadku wiązałoby się z obowiązkiem zadośćuczynienia przez Centrum zapisowi lub poleceniu sprzecznemu z nauczaniem Kościoła Katolickiego lub celami Centrum. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do darowizn na rzecz Centrum.

§ 14

Zarząd majątkiem Centrum odbywa się przy poszanowaniu przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego właściwych dla kościelnych publicznych osób prawnych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

 

Rozdział IV

Organy Centrum

§ 15

1. Organami Centrum są:

a) Rada Patronów Centrum (dalej: « Rada Patronów »),

b) Rada Centrum (dalej: « Rada »),

c) Komisja Nadzorująca (dalej: « Komisja »),

d) Zarząd Centrum (dalej: « Zarząd »).

2. Nie można łączyć funkcji w organach Centrum.

§ 16

Przy powoływaniu członków organów Centrum stosuje się odpowiednio kan. 316 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

Rada Patronów

§ 17

1. Do zadań Rady Patronów i jej członków należy wspieranie i propagowanie celów Centrum.

2. Członkowie Rady Patronów pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 18

1. Radę Patronów tworzy do 50 (pięćdziesięciu) członków powołanych przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Patronów.

2. Patroni wspierają realizację celów Centrum swoim autorytetem, wiedzą merytoryczną, organizacyjnie oraz jako sponsorzy.

3. Arcybiskup Metropolita Krakowski może także powołać Honorowego Przewodniczącego Rady Patronów.

§ 19

1. Członkostwo w Radzie Patronów wygasa w przypadku śmierci, złożenia rezygnacji, odwołania przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, lub utraty zdolności do czynności prawnych.

2. Członkowie Rady Patronów mogą być odwołani przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego w każdym czasie.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Patronów zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego z trzytygodniowym wyprzedzeniem w drodze zawiadomienia listem poleconym lub kurierem albo telegramem, faksem lub drogą elektroniczną na adresy wskazane przez jej członków. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu winno określać miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad posiedzenia.

2. Uchwały Rady Patronów podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów z tym, że dla ważności uchwały wymagana jest obecność jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne. W innych sprawach, głosowanie jest tajne na wniosek co najmniej 1/5członków Rady Patronów uczestniczących w posiedzeniu.

3. W posiedzeniach Rady Patronów mogą uczestniczyć (bez głosu stanowiącego) przedstawiciel Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego oraz przedstawiciele pozostałych organów Centrum.

4. Centrum wspiera organizacyjnie oraz pokrywa niezbędne koszty działalności Rady Patronów.

 

Rada Centrum

§ 21

1. Rada Centrum liczy od 5 (pięciu) do 25 (dwudziestu pięciu) członków powoływanych przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego.

2. Przewodniczący i członkowie Rady powoływani są na trzyletnią kadencję, z możliwością powołania ich na dowolną liczbę kolejnych kadencji. Kadencja Rady Centrum kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Centrum za ostatni pełny rok kalendarzowy  kadencji.

3. Po zakończeniu kadencji członkowie Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania nowego składu Rady.

§ 22

1. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku śmierci, złożenia rezygnacji, utraty zdolności do czynności prawnych lub odwołania przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego.

2. Członkowie Rady Centrum mogą być odwołani przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego w każdym czasie. Powodem odwołania w szczególności mogą być:

a) działanie w sposób niezgodny z celem i statutem lub statusem Centrum,

b) nienależyte wypełnianie swoich obowiązków,

c) utrata dobrego imienia albo postępowanie stojące w jawnej sprzeczności z zasadami obowiązującymi we wspólnocie Kościoła.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub ust. 2, Arcybiskup Metropolita Krakowski może uzupełnić skład Rady. W razie uzupełnienia składu Rady nowo wybrana osoba sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Rady.

§ 23

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, stanowiących i opiniodawczych.

2. Do kompetencji Rady Centrum należy:

a) opracowanie i przyjmowanie ogólnej koncepcji Centrum i jej ewentualnych modyfikacji,

b) opiniowanie i zatwierdzanie koncepcji poszczególnych jednostek organizacyjnych Centrum i ich ewentualnych modyfikacji,

c) opiniowanie składu zespołów projektowych powoływanych w celu programowego wsparcia Centrum, w szczególności jego tworzenia i prowadzenia (o ile zespoły takie będą powoływane),

d) opiniowanie i przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów działania Centrum, planów finansowych oraz ich zmian,

e) przyjmowanie ramowych zasad postępowania przy realizacji celów Centrum,

f) występowanie do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego z wnioskami dotyczącymi działalności Centrum,

g) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez pozostałe organy Centrum,

h) propagowanie celów Centrum,

i) udzielanie absolutorium dla Zarządu,

j) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.

3. Członkowie Rady Centrum pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 24

1. Rada zbiera się w co najmniej dwa razy w roku, a nadto w miarę potrzeb.

2. Rada działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego z trzytygodniowym wyprzedzeniem, w drodze zawiadomienia listem poleconym lub kurierem albo telegramem, faksem lub droga elektroniczną na adresy wskazane przez jej członków. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu winno określać miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad posiedzenia.

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jednak nie mniejszą niż 28% statutowego składu Rady, z tym, że dla ważności uchwały wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady (pod nieobecność Przewodniczącego). W sprawach personalnych głosowanie jest tajne, w innych sprawach jest tajne na wniosek co najmniej 1/5członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć (bez prawa głosu stanowiącego) przedstawiciel Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, przedstawiciel Komisji oraz przedstawiciel Zarządu. Rada może wyłączyć przedstawiciela Zarządu z udziału w posiedzeniu na czas omawiania spraw personalnych dotyczących członków Zarządu. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, może zaprosić także inne osoby do udziału w posiedzeniu.

7. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli co najmniej dwie trzecie członków Rady (w tym jej Przewodniczący) odda, na piśmie lub drogą elektroniczną, głos za uchwałą.

8. Centrum wspiera organizacyjnie oraz pokrywa niezbędne koszty działalności Rady.

 

Komisja Nadzorująca

§ 25

1. Komisja jest organem kontroli i nadzoru wewnętrznego.

2. Komisja składa się z Przewodniczącego, oraz od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, który może także powołać Wiceprzewodniczącego.

3. Przewodniczący i członkowie Komisji są powoływani na trzyletnią kadencję, z możliwością powołania ich na dowolną liczbę kolejnych kadencji. Kadencja Komisji kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Centrum za ostatni pełny rok kalendarzowy kadencji.

4. Po zakończeniu kadencji Członkowie Komisji pełnią swe funkcje do czasu powołania nowego składu Komisji.

§ 26

1. Członkostwo w Komisji wygasa w przypadku śmierci, złożenia rezygnacji, utraty zdolności do czynności prawnych lub odwołania przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego.

2. Członkowie Komisji mogą być odwołani przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego w każdym czasie. Powodem odwołania w szczególności mogą być:

a) działanie w sposób niezgodny z celem i statutem lub statusem Centrum,

b) nienależyte wypełnianie swoich obowiązków,

c) utrata dobrego imienia albo postępowanie stojące w jawnej sprzeczności z zasadami obowiązującymi we wspólnocie Kościoła.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub ust. 2, Arcybiskup Metropolita Krakowski może uzupełnić skład Komisji . W razie uzupełnienia składu Komisji nowo wybrana osoba sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Komisji .

4. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 27

1. Komisja zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Arcybiskupa Metropolity  Krakowskiego z dwutygodniowym wyprzedzeniem

w drodze zawiadomienia listem poleconym, kurierem, telegramem, faksem lub drogą elektroniczną na adresy wskazane przez jej członków. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz reprezentuje ja na zewnątrz.

3. Uchwały Komisji są podejmowane w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, jednak przy oddaniu co najmniej trzech głosów za uchwałą, z tym, że dla ważności uchwały wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji.

W sprawach personalnych głosowanie jest tajne. W innych sprawach głosowanie jest tajne na wniosek co najmniej jednego  członka Komisji uczestniczącego w posiedzeniu.

4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Rady oraz Zarządu. Komisja może wyłączyć przedstawiciela Zarządu

z udziału w posiedzeniu na czas omawiania spraw personalnych dotyczących członków Zarządu. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, może zaprosić także inne osoby do udziału w posiedzeniu.

5. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały w trybie pisemnym, również

w drodze elektronicznej, jeżeli co najmniej dwie trzecie członków Komisji (w tym jej Przewodniczący) odda na piśmie głos za uchwałą.

6. W przypadku wystąpienia przez Zarząd o podjęcie przez Komisję uchwały w sprawie przewidzianej Statutem, uchwała powinna zostać podjęta w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku przez Przewodniczącego Komisji.

7. Centrum wspiera organizacyjnie Komisję oraz pokrywa niezbędne koszty działalności Komisji.

§ 28

1. Do kompetencji Komisji należy:

a) nadzór nad realizacją przez Zarząd celów Centrum,

b) wydawanie opinii – na prośbę Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego – w sprawach formy ewentualnego zatrudnienia przez Centrum Prezesa i członków Zarządu oraz w sprawie ich wynagrodzenia,

c) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Centrum, planów finansowych oraz ich zmian,

d) zatwierdzanie sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd,

e) ustalanie ramowych zasad postępowania przy realizacji celów Centrum w zakresie spraw bieżących związanych z działalnością Centrum, w szczególności w zakresie wyboru wykonawców realizujących poszczególne zadania Centrum oraz wykonujących inne odpłatne zlecenia udzielane przez Centrum, doboru komisji oceniających oraz przesłanek odstąpienia od postępowania konkursowego,

f) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Centrum przedstawionego przez Zarząd,

g) wyrażanie opinii w przedmiocie powołania Prezesa i członków Zarządu,

h) wyrażenie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu, na zasadach określonych w ust.2,

i) występowanie do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Rady Patronów, Rady i Zarządu z wnioskami dotyczącymi Centrum,

j) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.

 

2. Przewodniczący Komisji przekazuje Przewodniczącemu Rady stanowisko Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu, w terminie 30 dni od dnia przekazania stanowiska Komisji, stanowisko Komisji zastępuje uchwałę Rady w tym zakresie.

§ 29

Komisja, informując o tym Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, może zlecać biegłemu rewidentowi lub innemu przedsiębiorcy specjalizującemu się w danej dziedzinie zbadanie, na koszt Centrum, dokumentów, działalności oraz finansów Centrum. W tych sprawach Centrum reprezentuje Przewodniczący Komisji.

§ 30

Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

 

Zarząd Centrum

§ 31

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech członków, w tym Prezes, powoływanych przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego po zasięgnięciu opinii Komisji.

2. Prezes i członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję z możliwością powołania ich na dowolną liczbę kolejnych kadencji. Kadencja Zarządu kończy się

po zatwierdzeniu przez Komisję sprawozdania z działalności Centrum za ostatni pełny rok kalendarzowy.

3. Po zakończeniu kadencji członkowie Zarządu pełnią swe funkcje do czasu powołania nowego składu Zarządu.

§ 32

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego po zasięgnięciu opinii Komisji.

2. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego w każdym czasie. Powodem odwołania w szczególności może być:

a) działanie w sposób niezgodny z celem i statutem lub statusem Centrum,

b) nienależyte wypełnianie swoich obowiązków,

c) utrata dobrego imienia albo postępowanie stojące w jawnej sprzeczności z zasadami obowiązującymi we wspólnocie Kościoła.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.1 lub ust. 2, Arcybiskup Metropolita Krakowski desygnuje niezwłocznie nowego członka Zarządu. Nowo wybrana osoba sprawuje swoją funkcję do końca kadencji Zarządu.

§ 33

1. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoją funkcję na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego oraz mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach Zarządu w wysokości określonej przez Komisję a zatwierdzonej przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego na wniosek Komisji.

2. Oświadczenia woli Centrum wobec członków Zarządu składa Przewodniczący Komisji.

§ 34

1. Zarząd kieruje działalnością Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz, z zastrzeżeniem postanowień § 29.

2. Zarząd podejmuje decyzje i działania we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Centrum, a w szczególności:

a) realizuje cele Centrum, w tym przez stworzenie odpowiedniej bazy materialnej i jej zarządzaniem,

b) przygotowuje wieloletnie i roczne plany działania oraz plany finansowe Centrum,

c) opracowuje koncepcję organizacji i działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Centrum i ich ewentualnych modyfikacji,

d) organizuje pracę biura Centrum oraz innych jednostek organizacyjnych Centrum i sprawuje nadzór nad ich działalnością,

e) pełni funkcje pracodawcy wobec pracowników Centrum,

f) sprawuje zarząd nad majątkiem Centrum,

g) sporządza sprawozdania z działalności Centrum,

h) przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki,

i) po podjęciu przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego stosownej decyzji, prowadzi likwidację Centrum,

j) koordynuje prace zespołów projektowych powołanych dla stworzenia Centrum.

§ 35

1. Do reprezentowania Centrum uprawiony jest Prezes Zarządu samodzielnie z tym, że w przypadku, jeżeli w skład Zarządu wchodzi więcej, niż jedna osoba, czynności prawne powodujące wydatkowanie środków lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przenoszącej 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych) wymagają działania dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa Zarządu.

2. Udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Centrum lub prokury wymaga do ważności kontrasygnaty Przewodniczącego Komisji Nadzorującej.

3. Dokonanie zobowiązującej lub rozporządzającej czynności prawnej dotyczącej nieruchomości będącej własnością Centrum lub użytkowania wieczystego Centrum, której skutkiem jest zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, a także zawarcie na czas nieoznaczony lub okres co najmniej dziesięciu lat umowy najmu, dzierżawy lub leasingu wymaga uprzedniej opinii Komisji i zgody Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.

4. Wymóg określony w ust. 3 nie dotyczy ustanowienia służebności, których ustanowienie jest oczywiste przy uwzględnieniu normalnych stosunków sąsiedzkich, zasad prawidłowej gospodarki lub potrzeb inwestycyjnych Centrum.

5. Dokonanie czynności prawnej, której skutkiem jest zbycie lub obciążenie składnika majątkowego Centrum innego, niż wskazany w ust. 3, którego wartość księgowa przekracza 2 000 000,00 (dwa miliony złotych), wymaga uprzedniej opinii Komisji i zgody Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.

6. Dokonanie czynności prawnej, której skutkiem jest wydatkowanie środków lub zaciągnięcie zobowiązania w wysokości powodującej (łącznie z wydatkami i zobowiązaniami poniesionymi lub zaciągniętymi wcześniej) przekroczenie o 30 % lub więcej kwot przewidzianych na dany cel w rocznym planie finansowym Centrum wymagają uprzedniej opinii Komisji i zgody Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.

7. Dokonanie czynności prawnej w przedmiocie przystąpienia Centrum do spółki prawa handlowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadających osobowości prawnej oraz ich tworzenie wymaga uprzedniej opinii Komisji i zgody Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.

§ 36

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał na posiedzeniach Zarządu.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

3. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu (w tym Prezes) oddadzą na piśmie głos za uchwałą.

4. Głosowanie w Zarządzie odbywa się jawnie.

§ 37

1. Zarząd działa według ustalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Komisję.

2. W terminach ustalonych przez Komisję oraz zgodne z zakresem przez nią określonym, Zarząd przedkłada Komisji wewnętrzne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania planów Centrum.

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza Centrum

§ 38

1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.

2. Zakres działalności gospodarczej Centrum obejmować może m.in.:

a) działalność wydawniczą,

b) poligraficzną,

c) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii,

d) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki,

e) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych,

f) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

g) szkolnictwo wyższe,

h) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,

i) nauka języków obcych,

j) wydawanie książek,

k) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

l) działalność pozostałą wydawniczą,

m) działalność poligraficzną pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

n) produkcję filmów i nagrań wideo,

o) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo,

p) sprzedaż detaliczną książek i dewocjonaliów,

q) sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych,

r) wynajem nieruchomości na własny rachunek,

s) reklamę,

t) działalność związaną z organizacją targów i wystaw,

u) działalność związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,

v) pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej niesklasyfikowana,

w) usługi hotelarskie i restauracyjne,

x) usługi budowlane,

y) obsługę nieruchomości

z) działalność w zakresie imprez kulturalnych.

3. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne.

4. Centrum nie może angażować się w żaden rodzaj działalności gospodarczej, który jest sprzeczny z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 39

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Arcybiskup Metropolita Krakowski w formie pisemnej.

 

Rozdział VII

Opieka duszpasterska

§ 40

Opiekę duszpasterską nad Centrum sprawuje Arcybiskup Metropolita Krakowski osobiście albo przez ustanowionego przez siebie kapelana Centrum.

 

Rozdział VIII

Postanowienia Końcowe

§ 41

1. Decyzja w sprawie przekształcenia lub likwidacji Centrum należy do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, po uzyskaniu opinii Zarządu oraz Komisji.

2. Majątek pozostały po likwidacji Centrum przechodzi na własność Archidiecezji Krakowskiej.

3. Arcybiskup Metropolita Krakowski może wyznaczyć likwidatora Centrum innego, niż Zarząd.

§ 42

1. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

2. W miarę tworzenia zaplecza materialnego i rozwoju Centrum, zwłaszcza powstawania nowych jego struktur, statut będzie aktualizowany, zgodnie z § 39.

 

Kraków, dnia  6 stycznia 2010 r.

 

Kanclerz Kurii Metropolitalnej w KrakowieArcybiskup Metropolita Krakowski

ks. dr Piotr Majerks. kardynał Stanisław Dziwisz